Mbong live xuất liền 2 phát, ướt nhẹp mà trắng bóc, lũ tràn bờ đê