Lỗ em khít lắm sao thấy được – 2h show mệt vờ lờ của em gái hàng nuột