Ký sự ăn bướm ở Việt Nam của anh Tây: Buổi tối nhân trần tuyệt vời với em