HÀNG RAU XANH, BỊ AE CHINA CHĂN. MỜI AE XƠI HÀNG NGỌT CUỐI TUẦN