Em cho ngắm, không được động vào đâu nhé, móc có 5 phát mà đã phọt sữa rồi