Đại dịch corona làm hàng họ cũng tăng giá anh em ạ. Có tiếng việt nha